Przyjęty projekt rezolucji Kongresu Polskiej Lewicy

KONGRES POLSKIEJ LEWICY

Lewica dla Polski

Rezolucja

My, ludzie polskiej lewicy, socjaliści, socjaldemokraci, przedstawiciele lewicy pracowniczej, działacze związkowi, postępowi ludowcy, przepojeni troską o losy Polski

My, którzy utożsamiamy się z takimi wartościami jak sprawiedliwość społeczna, wolność i dobro człowieka zebraliśmy się w Warszawie 16 czerwca 2013 roku na Kongresie Polskiej Lewicy, aby zaprezentować jedność i determinację w działaniach na rzecz przebudowy Polski i Unii Europejskiej w dobie upadku neoliberalizmu i braku wyraźnych perspektyw rozwoju naszego kraju.

Polki i Polacy są ofiarami kryzysu spowodowanego błędną polityką społeczno-gospodarczą. Musimy to zmienić. Posprzątamy po ponad 8 latach rządów prawicy i niesprawiedliwej polityce społeczno-gospodarczej, której rezultatem stał się regres w wielu dziedzinach.

My ludzie lewicy formułujemy następujące postulaty programowe:

1. Sprzeciwiamy się nierównościom społecznym. Równość we wszelkich wymiarach życia stanowi dla nas wartość podstawową.

2. Opowiadamy się za równoprawnością różnych form własności. Sprzeciwiamy się dominacji własności prywatnej.

3. Chcemy zwiększenia roli państwa w życiu społeczno-gospodarczym. To rynki powinny służyć ludziom, a nie odwrotnie.

4. Popieramy politykę pełnego zatrudnienia. Postulujemy zwiększenie stabilności na rynku pracy i tworzenie etatowych, należycie opłacanych miejsc pracy.

5. Chcemy stworzenia systemu w pełni bezpłatnej, publicznej służby zdrowia. Państwo winno ponosić odpowiedzialność oraz troszczyć się o los ludzi chorych i niepełnosprawnych.

6. Chcemy zapewnienia bezpłatnej, powszechnej edukacji dla dzieci i młodzieży. Sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom dyskryminacji w szkołach.

7. Opowiadamy się za tworzeniem należytych warunków życia dla emerytów i rencistów. Kierujemy się zasadą solidarności pokoleń.

8. Opowiadamy się za takim progresywnym systemem podatkowym, który niweluje nadmierne rozwarstwienie społeczne.

9. Domagamy się zdecydowanego wzmocnienia roli związków zawodowych i ograniczenia samowoli pracodawców. Częścią demokracji jest demokracja pracownicza.

10. Domagamy się państwa neutralnego światopoglądowo i równoprawnego traktowania wszystkich grup światopoglądowych. Wszystkie kościoły i związki wyznaniowe powinny być traktowane jednakowo.

11. Żądamy realnego zrównania sytuacji kobiet i mężczyzn we wszystkich wymiarach życia.

12. Nie ma demokracji bez respektowania praw wszelkich mniejszości.

13. Jesteśmy zwolennikami takiej integracji w ramach Unii Europejskiej, w której głównym spoiwem są równość, pogłębiona demokracja, walka z biedą i wykluczeniem społecznym. Chcemy Europy socjalnej i solidarnej.

Realizacja powyższych postulatów będzie wyrazem faktycznej, a nie deklarowanej lewicowości.

Jesteśmy do tego gotowi!

Warszawa 16 czerwca 2013 r.

Dodaj komentarz