Długi pochowane w obligacje

29 maja br. Rada Miejska w Gołdapi podjęła decyzję o wypuszczeniu obligacji. Gołdapski SLD od kilku lat informował mieszkańców o prawdziwym stanie finansowym Gminy. Nowe kredyty i koszty obsługi zadłużenia są ogromne i pogrążają finanse Gminy. Odpowiedzią Pana Burmistrza były oświadczenia zapewniające o dobrym stanie finansów, przed ostatnimi wyborami samorządowymi wg słów Burmistrza dług wynosił 37% do wykonywanych dochodów. Prawda była jednak inna. Dopiero w roku ubiegłym władze gminy zapowiedziały wyciszenie inwestycyjne i zaciskanie pasa. Brak jest jakichkolwiek informacji jakie zastosowano działanie mające na celu oszczędzanie.

Nie jesteśmy przeciw nowym inwestycjom, ale po przeprowadzeniu konsultacji                                z mieszkańcami trzeba postanowić co najbardziej potrzebne miastu jest dzisiaj, a które inwestycje będą zrealizowane w następnych latach. Takich działań  nie prowadzono. Obecny budżet gminy wynosi około 80 mln a zadłużenie 45 mln. Gmina nie może przekroczyć długu w wysokości 60%wykonywanych dochodów, Wypuszczenie obligacji stało się niejako koniecznością, jest to jednak zamiana starych długów na nowe, Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną między innymi na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Gdyby władze poinformowały mieszkańców o zamiarze wykonania konkretnego przedsięwzięcia mającego na celu polepszenie codziennego życia np. remont budynku komunalnego, modernizacja drogi komunalnej to emisja obligacji miałaby konkretne uzasadnienie. Takich informacji mieszkańcy nie otrzymali.

Emisja obligacji nie jest dobrym rozwiązaniem, prowadzi do nikąd, pozwoli zadłużyć gminę w dalszym ciągu lecz nie wykazywać w ogólnym zadłużeniu gminy. Nie przekroczymy strasznej liczby 60%, a dług będą spłacać nasze dzieci  przy założeniu, że znajdą pracę i nie wyjadą                    z Gołdapi. Za lat 10-15 gmina musi wykupić obligacje zadajemy pytanie: kto z obecnych władz będzie odpowiedzialny za wykup obligacji?, czy wtedy sytuacja finansowa gminy pozwoli na wykup?. Jak przyszły burmistrz miasta i radni będą mogli realizować swe obietnice wyborcze.

Kto jest odpowiedzialny za stan finansów w gminie dzisiaj?. Uważamy, że obowiązkiem władz miasta jest przeprowadzenie szeregu spotkań z mieszkańcami i wyjaśnienie kłopotów finansowych w tym wyjaśnienie konieczności emisji obligacji. Dług 45 mln to dług 21 tysięcy mieszkańców Gminy Gołdap.

(Obligacja – dług, papier wartościowy, w którym jego emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (wierzyciela) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń, wynikających z obligacji. Podmiot emitując obligacje zaciąga w ten sposób pożyczkę, a kupujący obligacje dostarcza mu pieniędzy).

Dodaj komentarz