Informacja z działalności Klubu Poselskiego SLD

Przedstawiamy zbiorczą informację o działalności Klubu Poselskiego SLD za okres od sierpnia do listopada 2012.

Pierwsze posiedzenie Klubu Poselskiego SLD odbyło się 19 października 2011 roku. Przewodniczącym Klubu został wybrany Leszek Miller. Wybrano również władze Klubu. Wiceprzewodniczącymi zostali: posłanka Krystyna Łybacka oraz posłowie Leszek Aleksandrzak i Ryszard Kalisz. Sekretarzem Klubu został poseł Ryszard Zbrzyzny, a Rzecznikiem Prasowym – poseł Dariusz Joński.

W poprzedniej informacji (opublikowanej na łamach poprzedniego wydania czasopisma „Socjaldemokraci”) przedstawiłem działania Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej podejmowane w okresie od początku obecnej VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do 20 sierpnia 2012 roku.

W niniejszej omówię inicjatywy podejmowane przez 25 posłów Klubu Poselskiego SLD w okresie od 21 sierpnia do 14 listopada 2012 roku.

Opracowanie podzielono na cztery części. W pierwszej omówię projekty ustaw zgłoszone przez posłów naszego Klubu do dalszego procedowania na ręce pani Marszałek Sejmu. 
W drugiej części przedstawię aktualnie przygotowywane projekty ustaw. W trzeciej – projekty uchwał zgłoszonych zgodnie z art. 33 Regulaminu Sejmu RP. W czwartej przybliżę statystycznie szeroko rozumianą działalność posłów SLD. 

I. Projekty ustaw przygotowane i złożone do dalszego procedowania:

Od początku obecnej kadencji posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli ogółem 34 projekty ustaw. Pierwszych 28 projektów ustaw zgłoszonych od listopada 2011 roku do 
20 sierpnia 2012 roku przedstawiłem w poprzedniej informacji, dziś omówię sześć kolejnych. 

Kolejność omawianych projektów ustaw nie jest przypadkowa. Przedstawię je wszystkie w kolejności, w jakiej zostały złożone na ręce pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

WRZESIEŃ 2012 r.

29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Celem nowelizacji jest usunięcie ewidentnej sprzeczności w ustawie oraz wyeliminowanie nieuzasadnionej bariery, uniemożliwiającej zlecenie spółkom z udziałem gminy w drodze bezprzetargowej realizacji zadania własnego gminy, jakim jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Zbyszka Zaborowskiego.

PAŹDZIERNIK 2012 r.
30. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Celem projektu jest wprowadzenie dwóch istotnych zmian w opodatkowaniu osób fizycznych podatkiem dochodowym. Pierwsza z nich zakłada wprowadzenie trzyszczeblowej skali podatkowej odpowiadającej silnemu rozwarstwieniu dochodowemu społeczeństwa polskiego (nowa stawka 40 procent dla osób zarabiających ponad 120 tysięcy zł rocznie). Druga zmiana obejmuje wprowadzenie ulgi polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków na zakup lokalu na wynajem lub budowę w tym celu budynku wielorodzinnego z lokalami na wynajem.
Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Dariusza Jońskiego.

31. Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem nowelizacji jest wprowadzenie dwóch bardzo istotnych zmian w obowiązującej ustawie. Pierwsza z nich zakłada uzupełnienie katalogu instrumentów rynku pracy o nowy instrument, jakim ma być „refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem pierwszego lub drugiego pracownika przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”.

Celem drugiej zmiany jest wyeliminowanie sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie, gdy minister finansów de facto blokuje możliwość wykorzystania środków zgromadzonych w Funduszu Pracy.
Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Tadeusza Tomaszewskiego.

32. Projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie.

Zgłoszony projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie został opracowany w oparciu o zgłaszane od wielu lat postulaty organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet. Ma on na celu zapewnienie zgodności ustawodawstwa zwykłego z Konstytucją RP.

Uregulowano w nim m.in. sprawy związane z prawem do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez:

  • zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do wiedzy o świadomym rodzicielstwie, zdrowiu i seksualności człowieka;
  • zapewnienie dostępności nowoczesnych metod i środków zapobiegania ciąży;
  • stworzenie możliwości legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży;
  • zapewnienie kobiecie w ciąży pełnej opieki, zdrowotnej (m.in. poprzez dostęp do badań prenatalnych i zajęcia w szkole rodzenia) i materialnej;
  • zagwarantowanie, że świadczeniodawca, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, będzie się wywiązywał z zakontraktowanych świadczeń.

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Marka Balta.

33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
Trwający od lat proces modernizacji dróg krajowych sprawia, że powstają nowe odcinki dróg (obwodnic miast itd.), które z chwilą oddania ich do użytkowania zyskują status dróg krajowych. Natomiast „stary” odcinek drogi (zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem) w tym samym momencie otrzymuje status drogi gminnej. Gminy, na których obszarze  znajdują się te „stare odcinki dróg”, protestują przeciwko ich przejęciu. Wskazują że znaczne koszty związane z ich bieżącym utrzymaniem powodują zbyt duże obciążenie dla ich budżetów. 
Celem proponowanej zmiany jest przekazanie tych „starych odcinków dróg krajowych” samorządom wojewódzkim i nadanie im kategorii dróg wojewódzkich.
Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posłankę Krystynę Łybacką.

LISTOPAD 2012 r.

34. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz niektórych innych ustaw.
Celem projektu jest ujednolicenie zakresu przysługującej ochrony przed dyskryminacją, usunięcie nieuzasadnionych wyłączeń spod tej ochrony oraz określenie katalogu przesłanek zakazujących różnicującego traktowania.
Wnioskodawcami wspólnego projektu są posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota. 

II. Projekty ustaw w przygotowaniu:

Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na trzy projekty ustaw obecnie przygotowywane przez Klub Poselski SLD.

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Kodeksie pracy.
Celem tego projektu jest zróżnicowanie liczby dni wolnych przysługujących pracownikowi z tytułu wychowywania dziecka do lat 14. Wśród proponowanych zmian jest uzależnienie liczby wolnych dni m.in. od liczby wychowywanych dzieci, od tego, czy pracownik jest osobą samotnie wychowującą dziecko, czy jego małżonek pracuje, czy też jest osobą bez pracy i może sprawować opiekę.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Celem projektu uwzględniającego sytuację finansów publicznych jest wprowadzenie zasady, że w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z jednej strony i prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej – wypłacać się będzie jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 25 procent tego świadczenia.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
Obecnie obowiązująca ustawa o świadczeniach przedemerytalnych stanowi, że osoby, które utraciły pracę nie z własnej winy, a przede wszystkim z powodu likwidacji, upadłości lub niewypłacalności pracodawcy, winny być objęte programem aktywizacji zawodowej, tak aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy pozyskały nową pracę. To sprawia, że świadczenia przedemerytalnego nie otrzymują więc od razu po utracie pracy, ale dopiero po upływie sześciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Celem proponowanej przez nas zmiany jest przyznanie świadczenia bez potrzeby przebywania pracownika który utracił pracę nie z własnej winy, na zasiłku dla bezrobotnych.

Obecnie wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 938 zł.
Koordynatorem dwóch pierwszych projektów jest posłanka Anna Bańkowska, natomiast opiekę nad trzecim projektem sprawuje poseł Ryszard Zbrzyzny. 

III. Projekty uchwał Sejmu RP przygotowane i złożone do dalszego procedowania:
Od początku obecnej kadencji posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli ogółem siedem projektów uchwał. Pierwszych sześć omówiłem w poprzednim materiale. Dziś zaprezentuję Państwu kolejny, a mianowicie projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszonej 8 listopada 2012 roku w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Daszyńskiego.

LISTOPAD 2012 r.

7. Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Daszyńskiego.
W roku 2013 będziemy obchodzić 95. rocznicę utworzenia rządu Ignacego Daszyńskiego – pierwszego rządu odrodzonego po 123 latach państwa polskiego.

Mając na względzie godne upamiętnienie Ignacego Daszyńskiego, pierwszego premiera, Marszałka Sejmu w latach 1928–1930, współtwórcy oraz obrońcy polskiego parlamentaryzmu, apelujemy o postawienie pomnika upamiętniającego tego znamienitego Polaka przy Trakcie Królewskim w Warszawie.
Do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Tadeusza Iwińskiego.

Aktywność posłów SLD w ujęciu statystycznym
Od początku kadencji do 14 listopada 2012 roku odnotowałem ogółem 2535 różnego rodzaju działań posłów Sojuszu.
Posłowie Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy

Demokratycznej ogółem:

wystąpili 1465 razy podczas posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

zgłosili 730 interpelacji poselskich;

zgłosili 276 zapytań poselskich;

zadali 41 pytań w sprawach bieżących;

przygotowali 23 oświadczenia poselskie.

Dodaj komentarz