Sprzedaży mieszkań gminnych mówimy NIE

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej jeden z radnych zapytał czy władze miasta mają zamiar sprzedawać mieszkania, których są właścicielami. Odpowiedzi udzielił kierownik wydziału inwestycji komunalnych Urzędu Miejskiego Pan Wiesław Swatek, (odpowiedź ukazała się na stronie Gołdap info dnia  20.03.2012r). Już od wielu lat wnioskujemy do władz miasta o rozpoczęcie budownictwa gminnego, ponieważ brak jest mieszkań na wynajem. Zdajemy sobie sprawę, że trzeba mieć środki na takie budownictwo. Nie rozpoczęcie budownictwa można zrozumieć, ale sprzedaż mieszkań będących już w posiadaniu jest nie do zaakceptowania. Jesteśmy przeciwni planowanej sprzedaży. Młode małżeństwa szukają mieszkań, ale nie wszystkich stać na ich kupno, dlatego też tym najbardziej potrzebującym należałoby pomóc i to jest zadanie władz miasta. Zwracamy się do radnych miejskich, aby przyjrzeli się temu zagadnieniu. Zamiar sprzedaży mieszkań moglibyśmy zaakceptować gdyby uzyskane z tego tytułu środki władze miasta przeznaczyły na wybudowanie mieszkań komunalno – socjalnych.

Czesław Rawinis

Warto przeczytać dołączoną poniżej informację

dom Informator: Porady oraz artykuły dotyczące nieruchomości

Kto może starać się o mieszkanie z gminy?

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest podstawowym obowiązkiem nałożonym na gminę i należy do jej zadań. Gmina powinna zapewnić lokale mieszkalne (tzw. komunalne), socjalne, zamienne a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Do realizacji tych postulatów wykorzystuje tzw. mieszkaniowy zasób gminy. Jest nim ta część nieruchomości na terenie gminy, której właścicielem jest sama gmina, komunalne osoby prawne lub spółki prawa handlowego utworzone z udziałem gminy
(z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego) – czyli ta część nieruchomości na terytorium gminy, którą wójt, burmistrz lub prezydent mogą zadysponować
w razie potrzeby. Należy przy tym pamiętać, iż ilekroć mówimy o uzyskaniu lokalu komunalnego, zawsze chodzić będzie o najem takiego lokalu – dostać od gminy lokal socjalny to tyle, co podpisać
z nią umowę najmu.
Nie ma jednak w tym zakresie reguł ogólnokrajowych – kwestie związane
z mieszkaniowym zasobem gminy reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W myśl ww. ustawy (art. 21) rada gminy uchwala:
wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,Ø
zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobuØ gminy, w tym zasady
i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli
w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.

Szczegółowych przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, należy więc szukać w uchwałach rady gminy, które szczegółowo określają, komu gmina może wynająć lokale, które dzielą się na kilka typów:

Lokal zwykły – mieszkanie które dostaniemy od gminy. Może się nadawać do zamieszkania od razu,
a czasem trzeba je wyremontować na własny koszt. Dostają je Ci, którzy są najwyżej w tabelce punktowej ustalonej w uchwale Rady Miejskiej,

Lokal socjalny – musi nadawać się do mieszkania i być na tyle duży, by na jednego mieszkańca przypadało co najmniej 5 m kw. powierzchni pokoju, a gdy osoba mieszka sama – w sumie 10 m kw. Może mieć obniżony standard (np. łazienkę na klatce schodowej).

W pierwszej kolejności lokal socjalny dostaną osoby eksmitowane, spełniające pewne warunki, które sprawdzi sąd wydając wyrok eksmisyjny. Prawo do takiego lokalu otrzymają: kobiety w ciąży, małoletni, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnienie oraz osoby sprawujące nad nimi opiekę, obłożnie chorzy, emerycie i renciści spełniający kryteria do otrzymania pomocy społecznej , bezrobotni.
Zasady, którym rządzi się przyznawanie mieszkań komunalnych są różne dla każdej gminy
i regulują je uchwały rady gminy. Jeżeli rozpoczynasz starania o mieszkanie z gminy powinieneś szczegółowo zapoznać z uchwałą gminy, w której mieszkasz. Uchwała

Rady Gminy dotycząca zasad wynajmowania mieszkań komunalnych ustala zasady wynajmowania lokali, wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy, powinna określać między innymi:

– wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
– warunki zamieszkiwania, kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,

– kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,

– warunki zamiany mieszkań komunalnych oraz zamiany pomiędzy najemcami mieszkań komunalnych a osobami zajmującymi lokale, np. w spółdzielniach mieszkaniowych a także tryb załatwiania wniosków o najem oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

Starając się o mieszkanie z gminy należy pamiętać, że nawet dwie sąsiadujące ze sobą gminy mogą mieć całkowicie różne kryteria przydziału lokali. O przyznaniu gminnego lokum mogą myśleć tylko Ci, którzy spełniają rygorystyczne kryteria. Najważniejsze z nich, to:

Kryterium dochodowe – punktem odniesienia jest tu wysokość dochodu kandydata na najemcę (limit maksymalny, po którego przekroczeniu mieszkanie komunalne nie przysługuje). Z reguły określa się ją, jako stosunek (wyrażony w procentach) do najniższej emerytury. Nie ma jednolitych dla całej Polski kryteriów dochodowych, które uprawniałyby do starania się o mieszkanie komunalne. Maksymalny limit dochodu gmina ustala indywidualnie w swojej uchwale – a różnice pomiędzy sąsiadującymi miastami mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie,

Kryterium zamieszkania – tzw. zasada domicylu to obowiązek co najmniej kilkuletniego zamieszkania lub zameldowania na terenie gminy, w której starasz się o lokal komunalny.
Ma to utrudnić łatwy przepływ osób polujących na mieszkania komunalne z jednej gminy do drugiej.

Osoba ubiegająca się o mieszkanie z gminy (a także jej małżonek) nie§ może mieć żadnego tytułu prawnego do mieszkania, czyli umowy najmu, użyczenia, czy własności.

Gminy ustalają również swoje preferencje (np. preferują osoby w trudnej sytuacji życiowej, którzy żyją w ciasnocie – w przeludnionym mieszkaniu bez wygód), a także ekstra warunki dla niektórych kandydatów, np. wychowanków domów dziecka, niepełnosprawnych, osób eksmitowanych z prawem do lokalu socjalnego.
Warunki, jakie trzeba spełniać starając się o mieszkanie komunalne z gminy na przykładzie kilku dużych polskich miast, m.in. Krakowa, Gdańska i Szczecina. W Krakowie, aby znaleźć się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne trzeba spełniać dwa warunki:

w gospodarstwach wieloosobowych dochód na członka rodziny nie możeØ przekraczać 100 proc. najniższej emerytury brutto (od 1 marca 2008 r. – 636,29 zł) osoby samotne nie mogą otrzymywać więcej niż 150 proc. najniższej emerytury,

żyć w fatalnych warunkach mieszkaniowych, np. w zagrzybionym i gdyØ zagęszczenie jest tak duże,
że na osobę przypada mniej niż 5 m kw.

Ważne jest również, żeby osoby starające się o mieszkanie z gminy mieszkały w Krakowie (przez okres co najmniej 5 lat przed datą złożenia wniosku), nie mogą mieć także prawa własności do jakiegokolwiek mieszkania. Udokumentowania wymaga również fakt posiadania przez wnioskodawcę stałego źródła dochodu, a w przypadku posiadania dzieci

w wieku szkolnym – pobierania nauki w Krakowie. Dodatkowo istnieją specjalne preferencje (tzw. pula społeczna), na podstawie których prezydent miasta może w drodze zarządzenia przyznać prawo do lokalu komunalnego. O mieszkania z tej puli mogą starać się m.in. wychowankowie domów dziecka, osoby, którym kończą się trzyletnie okresy wypowiedzenia w kamienicach prywatnych, osoby z wyrokiem eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, pogorzelcy czy ofiary katastrof budowlanych.

W Gdańsku kryteria są bardzo podobne. O najem lokalu mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
w gospodarstwie wieloosobowym dochód na członka rodziny nie możeØ przekraczać 150 proc. najniższej emerytury brutto, natomiast w gospodarstwach jednoosobowych dochód nie może przekraczać 200 proc. najniższej emerytury,

zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łącznaØ powierzchnia pokoi
w przeliczeniu na osobę wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m kw. na jedną osobę.

W Gdańsku preferuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, nieposiadające wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego. Inny warunek to, aby w czasie ostatnich pięciu lat osoby te nie zbyły lub nie przekazały innym osobom prawa własności lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa najmu lokalu mieszkalnego itp.

Trochę inaczej przedstawiają się kryteria osób ubiegających się o mieszkanie z gminy w Szczecinie:
w gospodarstwie wieloosobowym dochód na członka rodziny nie możeØ przekraczać 80 proc. najniższej emerytury brutto na każdego członka rodziny natomiast w gospodarstwach jednoosobowych dochód nie może przekraczać 150 proc. najniższej emerytury, przy czym dochód nie może być wyższy niż 0, 7 przeciętnego wynagrodzenia w województwie zwiększonego odpowiednio o 20 proc.
w gospodarstwach jednoosobowych i o 80 proc. w gospodarstwach dwuosobowych oraz o 40 proc.
na każdą dodatkową osobę w gospodarstwach o zwiększonej licznie osób,
nie posiadać tytułu prawnego do lokalu położonego na terenie gminyØ Szczecin lub w miejscowości pobliskiej (w każdej gminie bezpośrednio graniczącej ze Szczecinem).
Preferuje się wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych rodzin zastępczych, osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które chciałyby dostać od gminy mieszkanie komunalne i spełniają wymagane przez gminę kryteria, powinny złożyć wniosek o najem mieszkania w wydziale lokalowym swojej gminy. Należy zapytać wcześniej urzędników gminnych o dokumenty wymagane przy składaniu wniosku (np. kopia dowodu osobistego, zaświadczenie, że od kilku lat pracuje się na terenie gminy, zaświadczenie o wysokości dochodu itp.) We wniosku należy określić rodzaj lokalu, o jaki się staramy. Uchwała rady gminy opisuje dokładnie, jaki jest tryb załatwiania wniosków o najem mieszkania komunalnego, kolejność rozpatrywania wniosków, a także zasady weryfikacji osób oczekujących. Warto znać te regulacje, by np. na czas dostarczyć niezbędne dokumenty (najczęściej do 31 sierpnia, bo wnioski są rozpatrywane raz w roku we wrześniu) i uzupełniać na bieżąco każdą zmianę danych. Po złożeniu wniosku pozostaje nam czekanie. O tym, kto znajdzie się na liście, a w przyszłości otrzyma mieszkanie, decyduje w zdecydowanej większości gmin system punktowy. Pod uwagę brane są m.in: stosunki społeczne w dotychczasowym miejscu zamieszkania (np. patologia), stan zdrowia wnioskodawcy lub osób wspólnie z nim zamieszkujących (np. chory potwierdzone przez lekarza specjalistę), stan rodzinny, warunki rodzinne i mieszkalne w dotychczasowym miejscu zamieszkania (np. mieszkanie z byłym małżonkiem, w lokalu o bardzo złym stanie technicznym) bezdomność, wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych i innych form opieki zastępczej (osoby do 30 roku życia), okres oczekiwania (im więcej lat tym więcej punktów), sposób korzystania dotychczasowego lokalu.

Mimo, że proces starania się o mieszkanie z gminy jest trudny i zazwyczaj trwa dosyć długo to zdecydowanie warto spróbować i początek wybrać się do wydziału lokalowego swojej gminy.

Dodaj komentarz